Privacybeleid Waasland Automotive

 

De Waasland Automotive groep, met volgende juridische entiteiten:

 

Neemt, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevensbescherming voor vroegere, huidige, en potentiële klanten uiterst serieus.

In deze privacy verklaring zetten wij uiteen hoe wij de informatie die u verstrekt via onze website(s), wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Lees alle gegevens met betrekking tot onze privacyverklaring aandachtig door voordat u gebruik maakt van informatie op de website(s) of zelf gegevens via onze website(s) verstrekt.

Deze site bevat links of verwijzingen naar andere websites (Ford Motor Company Limited, Mazda Logistics Europe nv, Profile Tyreservice Belgium). U dient zich ervan bewust te zijn dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat onze privacyverklaring niet van toepassing is op deze websites. Wij raden u aan telkens wanneer u een website bezoekt, de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.

 

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de website gebruikt of iedere klant (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Waasland Automotive kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Waasland Automotive houdt het recht om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

 

2. Hoe en welke gegevens verzamelen wij?

Waasland Automotive verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens, nummerplaat); Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer u formulieren invult, contact met ons opneemt via de contactgegevens op de website(mail, telefoon), langskomt voor een prospectie / verkoopgesprek en wanneer uw voertuig wordt binnengebracht voor onderhoud of herstelling

Hiernaast gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën om u als gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden. U kunt hierover meer informatie vinden in onze cookiegids.

 

3. waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 • Beheer van geschillen;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het u te allen tijde vrij uw toestemming in te trekken;
 • Het beantwoorden van vragen die worden gesteld via ons contactformulier.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de Website bezoekt, verklaar u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Wij willen ervoor zorgen dat de communicatie die wij u toesturen en onze interacties met u zo relevant mogelijk zijn. Bijgevolg kunnen wij van tijd tot tijd gegevens over u gebruiken, die verzameld zijn door derden, om ons te helpen bepalen in welke producten en diensten u mogelijks geïnteresseerd kan zijn. Vervolgens kunnen we de informatie over dergelijke producten en diensten toesturen in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren. Tevens kunnen wij ook samenwerken met derde partijen om u gepersonaliseerde advertenties op sociale-mediaplatforms te tonen of, als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, wanneer u op het internet surft/andere websites bezoekt (zie cookiegids voor meer informatie).

 

4. Wie ontvangt en verwerkt uw persoonsgegevens?

Waasland Automotive is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Waasland Automotive is als verwerkingsverantwoordelijke vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Waasland Automotive doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven of andere organisaties waarop wij beroep doen om namens ons diensten te leveren zoals websitehosting bedrijven, postleveranciers, analytische dienstverstrekkers, organisatoren van evenementen en IT- serviceproviders;
 • Bedrijven of andere organisaties waarvan u ons heeft gevraagd of waarmee u hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens met hen mogen delen;
 • Onze invoerders (Ford Motor Company Limited/ Ford Motor Company Belgium nv, Mazda Logistics Europe nv, Profile Tyrecenter Belgium) en onze partners, wanneer dit noodzakelijk is om u een product of dienst te leveren;
 • Professionele adviseurs;
 • Elke wetshandhavingsautoriteit, rechtbank, regelgevende instantie, overheidsinstantie of een andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting of anderszins om onze rechten, de rechten van derde partijen of individuele personen hun veiligheid te beschermen of om fraude, veiligheid of andere veiligheidsproblemen te detecteren, voorkomen of anderszins aan te pakken; en
 • Elke derde partij die alle of een substantieel deel van onze activa koopt of waarnaar wij deze overdragen. Indien een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvindt, dan zullen wij redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de entiteit waarnaar uw persoonlijke gegevens worden overgedragen, deze gebruikt op een manier die in overeenstemming is met dit beleid.

 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in identificeerbare vorm zolang dit redelijkerwijze noodzakelijk is om de doeleinden, waarvoor wij deze hebben verzameld, te vervullen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit betekent in het algemeen dat uw persoonlijke gegevens bewaard blijven zolang een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Uw persoonlijke gegevens zijn redelijkerwijze nodig om de door u gevraagde diensten te leveren;
 • Uw persoonlijke gegevens zijn redelijkerwijze nodig om onze rechten en eigendom te beschermen (dit is doorgaans gelijk aan de wettelijke verjaringstermijn) of wij zijn anderszins verplicht om uw persoonlijke gegevens te houden op basis van toepasselijk wetgeving of regelgeving.


6. Wat zijn uw rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

 

6.2 Recht op inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw persoonsgegevens. Aldus heeft u het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

6.3 Recht op rectificatie van Persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren wanneer mogelijk. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

 

6.4 Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

 

6.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Waasland Automotive om vast te stellen dat je geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

 

6.6 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Waasland Automotive zal ophouden uw persoonsgegevens te verwerken tenzij Waasland Automotive kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om zich te verzetten.

 

6.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Waasland Automotive verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 

6.8 Recht op het intrekken van uw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

 

7. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Waasland Automotive, t.a.v. communicatie, Pareinpark 4, 9120 Beveren, of een e-mail te verzenden naar: privacy@waaslandautomotive.be

Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.

U kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de autoriteit die toeziet op de rechten van gegevensbescherming in België : https://www.privacycommission.be/