ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN FORD

 
  1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Garage J. De Groof N.V. (verder : Garage De Groof) met maatschappelijke zetel te Pareinpark 4, 9120 Beveren en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0426.552.946. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door Garage De Groof.

  2. Alle facturen zijn netto contant betaalbaar op de zetel behoudens andersluidende overeenkomst.

  3. In geval van betwisting van de factuur dient het gemotiveerde protest te worden verzonden per e-mail of aangetekende brief binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur op straffe van verval van ieder recht.

  4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum zal er A. voor consumenten een eerste gratis herinnering worden verzonden met vermelding van de bijkomende kosten. Bij niet-betaling van de factuur binnen de termijn zoals opgenomen in art. XIX.2 WER is de klant een schadevergoeding verschuldigd bestaande uit een forfaitaire vergoeding en de verwijlinteresten.  De forfaitaire vergoeding mag niet hoger zijn dan :

 • 20,00 EUR als het verschuldigd saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is.

 • 30,00 EUR voor bedragen tussen 150,01 EUR en  500,00 EUR + 10% op het verschuldigd saldo tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR.

 • 65,00 EUR voor bedragen vanaf 500,01 EUR + 5% op het verschuldigd saldo boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR.

De verwijlinteresten worden berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering aan de klant werd gezonden aan de      interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in art. 5,tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. B. voor ondernemingen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur aan hogervermelde interestvoet alsook een forfaitair schadebeding gelijk aan 10% op de openstaande som met een minimum van 50,00 EUR, onverminderd het recht van Garage De Groof om de hogere schade te bewijzen.

 1. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd, onverminderd het recht van Garage De Groof om een welbepaald geschil voor een andere rechtbank te brengen in overeenstemming met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst.

 2. Het rijden door ons personeel met de wagens van de klanten geschiedt op risico van deze laatsten.

 3. In geval van verkoop van de wagen door Garage De Groof aan de klant, zal de eigendom pas overgaan op het moment dat de garage de volledige koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten ontvangen heeft. De klant zal zich ervan onthouden om het goed te verkopen, te verhuren, uit te voeren of in pand te geven en zal er geen enkele wijziging in aanbrengen die de waarde van het voertuig zou kunnen doen verminderen. Bij vervreemding van een niet volledig betaald voertuig door deklant, zal de rechtsvordering op zijn schuldenaar van rechtswege worden overgedragen aan Garage De Groof.

 4. Elke klant is verplicht zijn voertuig te doen verzekeren tegen alle risico’s waaraan het in onze werkplaatsen blootgesteld is, namelijk brand en diefstal, daar wij niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke schade of diefstal.

 5. Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding ten onze nadele noch tot schadevergoeding. In geval het overmacht is de verkoper ontlast van zijn verplichting tot leveren.

 6. Bij gebrek aan contante betaling van de factuur op het moment van afhaling van het voertuig zal Garage De Groof beroep doen op haar wettelijke retentierecht, ongeacht het bedrag van de factuur. In geval van een opdracht tot uitvoering van onderhouds-en/of herstellingswerken behoudt Garage De Groof zich het recht voor omhet voertuig niet terug te geven aan de klant tot op het moment dat de garage de volledige prijs van de werken heeft ontvangen. Dit geldt ook in het geval de werken werden uitgevoerd in het kader van herstellingen na gebeurlijke ongevallen, ongeacht of de klant aansprakelijk is voor het ongeval of Garage De Groof komt ingeen geval tussen in de relatie tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij omtrent de aansprakelijkheid voor de schade voortvloeiend uit een ongeval.

 7. Garage De Groof houdt zich het recht voor om in geval van laattijdige betaling en bij niet-betaling binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekendeingebrekestelling aan de klant of in het geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of ontbinding, staking van betalinge.d. de verkoop te ontbinden per aangetekende brief gericht aan de klant. In dat geval is de klant aan Garage De Groof een bijkomende vergoeding verschuldigd dieovereenstemt met de geleden schade en forfaitair wordt bepaald op 10% van de totale prijs van het voertuig (BTW excl.) doch die de waarde van 20% van de totale prijs niet zal overstijgen.

 1. Enige algemene voorwaarden die vermeld worden op documenten uitgaande van de klant of de koper zijn niet tegenstelbaar aan Garage De Groof.

 2. Informatie over onze gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) vindt u op www.waaslandautomotive.be/privacy

 

 

WAARBORG

 ART. 1. Onze voertuigen en hun onderdelen gefabriceerd door de constructeur zijn gewaarborgd tegen alle grondstof- of bouwgebreken, voor zover zij door ons in nieuwe staat en zonder enige omvorming ondergaan te hebben, verkocht werden. Elke wijziging die aan een onderdeel en buiten onze werkhuizen aangebracht wordt, heeft automatisch de nietigheid van de waarborg tot gevolg.

ART. 2. Onze tussenkomst in uitvoering van onderhavige waarborg, zal strikt beperkt blijven, volgens onze uitsluitende keuze, tot het terug in staat stellen of de loutere ruil, in onze werkhuizen, van het gebrekkig onderdeel tegen een ander overeenstemmend onderdeel. Alle arbeidsprestaties, vervoer- en verplaatsingsonkosten e.a. blijven ten laste van de klant. Alle vervangen onderdelen worden ons eigendom.

ART. 3. In geen geval en onder geen enkele voorwaarde aanvaarden wij tussen te komen in de kosten voor depannage, gebruiksderving of eender welke andere onkosten ofschade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van een grondstof- of bouwgebrek. Onze waarborg dekt niet de schade die voortvloeit uit een normale slijtage, een onvoldoende onderhoud of een abusief gebruik van het voertuig, de nalatigheid van de eigenaar of bestuurder, overdreven snelheid, overbelasting en, in het algemeen, alle ongevallen, voorvallen of eender welke feiten waardoor de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig in het gedrang komt.

ART. 4. Wanneer de klant op onze waarborg beroep wenst te doen, moet hij het voertuig naar onze werkhuizen voeren of laten voeren, van zodra hij de abnormale werking van een der organen vaststelt. De depannagekosten blijven ten laste van de klant.

ART. 5. Onze waarborg houdt van rechtswege op te bestaan:

 • 1) Indien aan het voertuig of een zijner organen omvormingen, wijzigingen of herstellingen uitgevoerd werden, buiten onze werkhuizen of zonder onze geschreven goedkeuring;

 • 2) Indien onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet door de constructeur gefabriceerd worden of die niet door ons geleverd werden;

 • 3) Indien onze klant-koper zijn voertuig verhuurd of vervreemd heeft, het weze ten bezwarende of ten kosteloze titel;

 • 4) Indien de eigenaar van het voertuig het verplicht nazicht tijdens de rodeerperiode niet heeft laten uitvoeren, het materieel op een niet geschikte wijze gebruikt heeft of nagelaten heeft het op normale wijze te onderhouden (o.m. overbelasting of gebruik van verkeerde smeeroliën), indien hij nagelaten heeft ons onmiddellijk van een gebrek te verwittigen, indien hij het voertuig blijft gebruiken nadat een gebrek zich voorgedaan heeft;

 • 5) Indien het voertuig of een van zijn organen door eender welke vreemde oorzaak beschadigd werden.

ART.6. Wij geven geen enkele waarborg en wijzen alle contractuele of kwasi-deliktuele verantwoordelijkheid af, behoudens wat in onderhavige waarborg bepaald is, uit hoofde van koopvernietigende of ander gebreken. De koper ziet er uitdrukkelijk van af eender welke eis te stellen op grond van rechtstreekse of onrechtstreekse, stoffelijk of lichamelijke schade, die uit eender welk, zichtbaar of verborgen gebrek kan voortvloeien.

ART. 7. De constructeur beslist in alle gevallen en op soevereine wijze over de toepassing van onderhavige waarborg. De eigenaar van het voertuig aanvaardt uitdrukkelijk deze beslissing en ziet af van elk verhaal tegen de constructeur.

De betwiste onderdelen worden beschouwd als achtergelaten, vijftien (15) dagen na de bekendmaking van het resultaat van het onderzoek.

ART. 8. De toepassing van de waarborg heeft niet voor gevolg een nieuwe termijn te doen lopen.

De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik evenals voor promotieacties door onze firma. Zij geven u recht op toegang en eventuele verbetering, voorzien door de wet van 30/07/2018 (Bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens). Zie informatie ALGEMENE VOORWAARDE; punt 13.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MAZDA

 

  1. Dit zijn de algemene voorwaarden van M.W.A. B.V. (verder : M.W.A.) met maatschappelijke zetel te Pareinpark 4 B, 9120 Beveren en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0810.264.655. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door M.W.A..

  2. Alle facturen zijn netto contant betaalbaar op de zetel behoudens andersluidende overeenkomst.

  3. In geval van betwisting van de factuur dient het gemotiveerde protest te worden verzonden per e-mail of aangetekende brief binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur op straffe van verval van ieder recht.

  4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum zal er A. voor consumenten een eerste gratis herinnering worden verzonden met vermelding van de bijkomende kosten. Bij niet-betaling van de factuur binnen de termijn zoals opgenomen in art. XIX.2 WER is de klant een schadevergoeding verschuldigd bestaande uit een forfaitaire vergoeding en de verwijlinteresten.  De forfaitaire vergoeding mag niet hoger zijn dan :

 • 20,00 EUR als het verschuldigd saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is.

 • 30,00 EUR voor bedragen tussen 150,01 EUR en  500,00 EUR + 10% op het verschuldigd saldo tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR.

 • 65,00 EUR voor bedragen vanaf 500,01 EUR + 5% op het verschuldigd saldo boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR.

De verwijlinteresten worden berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering aan de klant werd gezonden aan de      interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in art. 5,tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. B. voor ondernemingen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur aan hogervermelde interestvoet alsook een forfaitair schadebeding gelijk aan 10% op de openstaande som met een minimum van 50,00 EUR, onverminderd het recht van M.W.A.om de hogere schade te bewijzen.

 1. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd, onverminderd het recht van M.W.A.om een welbepaald geschil voor een andere rechtbank te brengen in overeenstemming met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst.

 2. Het rijden door ons personeel met de wagens van de klanten geschiedt op risico van deze laatsten.

 3. In geval van verkoop van de wagen door M.W.A.aan de klant, zal de eigendom pas overgaan op het moment dat de garage de volledige koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten ontvangen heeft. De klant zal zich ervan onthouden om het goed te verkopen, te verhuren, uit te voeren of in pand te geven en zal er geen enkele wijziging in aanbrengen die de waarde van het voertuig zou kunnen doen verminderen. Bij vervreemding van een niet volledig betaald voertuig door de klant, zal derechtsvordering op zijn schuldenaar van rechtswege worden overgedragen aan M.W.A..

 4. Elke klant is verplicht zijn voertuig te doen verzekeren tegen alle risico’s waaraan het in onze werkplaatsen blootgesteld is, namelijk brand en diefstal, daar wij niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke schade of diefstal.

 5. Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding ten onze nadele noch tot schadevergoeding. In geval het overmacht is de verkoper ontlast van zijn verplichting tot leveren.

 6. Bij gebrek aan contante betaling van de factuur op het moment van afhaling van het voertuig zal M.W.A. beroep doen op haar wettelijke retentierecht, ongeacht het bedrag van de factuur. In geval van een opdracht tot uitvoering van onderhouds-en/of herstellingswerken behoudtW.A. zich het recht voor om het voertuig niet terugte geven aan de klant tot op het moment dat de garage de volledige prijs van de werken heeft ontvangen. Dit geldt ook in het geval de werken werden uitgevoerd in het kader van herstellingen na gebeurlijke ongevallen, ongeacht of de klant aansprakelijk is voor het ongeval of niet. M.W.A.komt in geen geval tussen in de relatietussen de klant en de verzekeringsmaatschappij omtrent de aansprakelijkheid voor de schade voortvloeiend uit een ongeval.

 7. W.A. houdt zich het recht voor om in geval van laattijdige betaling en bij niet-betaling binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling aande klant of in het geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of ontbinding, staking van betalinge.d. de verkoop te ontbinden per aangetekende brief gericht aan de klant. In dat geval is de klant aan M.W.A. een bijkomende vergoeding verschuldigd dieovereenstemt met de geleden schade en forfaitair wordt bepaald op 10% van de totale prijs van het voertuig (BTW excl.) doch die de waarde van 20% van de totale prijs niet zal overstijgen.

 1. Enige algemene voorwaarden die vermeld worden op documenten uitgaande van de klant of de koper zijn niet tegenstelbaar aan M.W.A..

 2. Informatie over onze gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) vindt u op www.waaslandautomotive.be/privacy

 

 

WAARBORG

 ART. 1. Onze voertuigen en hun onderdelen gefabriceerd door de constructeur zijn gewaarborgd tegen alle grondstof- of bouwgebreken, voor zover zij door ons in nieuwe staat en zonder enige omvorming ondergaan te hebben, verkocht werden. Elke wijziging die aan een onderdeel en buiten onze werkhuizen aangebracht wordt, heeft automatisch de nietigheid van de waarborg tot gevolg.

ART. 2. Onze tussenkomst in uitvoering van onderhavige waarborg, zal strikt beperkt blijven, volgens onze uitsluitende keuze, tot het terug in staat stellen of de loutere ruil, in onze werkhuizen, van het gebrekkig onderdeel tegen een ander overeenstemmend onderdeel. Alle arbeidsprestaties, vervoer- en verplaatsingsonkosten e.a. blijven ten laste van de klant. Alle vervangen onderdelen worden ons eigendom.

ART. 3. In geen geval en onder geen enkele voorwaarde aanvaarden wij tussen te komen in de kosten voor depannage, gebruiksderving of eender welke andere onkosten ofschade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van een grondstof- of bouwgebrek. Onze waarborg dekt niet de schade die voortvloeit uit een normale slijtage, een onvoldoende onderhoud of een abusief gebruik van het voertuig, de nalatigheid van de eigenaar of bestuurder, overdreven snelheid, overbelasting en, in het algemeen, alle ongevallen, voorvallen of eender welke feiten waardoor de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig in het gedrang komt.

ART. 4. Wanneer de klant op onze waarborg beroep wenst te doen, moet hij het voertuig naar onze werkhuizen voeren of laten voeren, van zodra hij de abnormale werking van een der organen vaststelt. De depannagekosten blijven ten laste van de klant.

ART. 5. Onze waarborg houdt van rechtswege op te bestaan:

 • 1) Indien aan het voertuig of een zijner organen omvormingen, wijzigingen of herstellingen uitgevoerd werden, buiten onze werkhuizen of zonder onze geschreven goedkeuring;

 • 2) Indien onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet door de constructeur gefabriceerd worden of die niet door ons geleverd werden;

 • 3) Indien onze klant-koper zijn voertuig verhuurd of vervreemd heeft, het weze ten bezwarende of ten kosteloze titel;

 • 4) Indien de eigenaar van het voertuig het verplicht nazicht tijdens de rodeerperiode niet heeft laten uitvoeren, het materieel op een niet geschikte wijze gebruikt heeft of nagelaten heeft het op normale wijze te onderhouden (o.m. overbelasting of gebruik van verkeerde smeeroliën), indien hij nagelaten heeft ons onmiddellijk van een gebrek te verwittigen, indien hij het voertuig blijft gebruiken nadat een gebrek zich voorgedaan heeft;

 • 5) Indien het voertuig of een van zijn organen door eender welke vreemde oorzaak beschadigd werden.

ART.6. Wij geven geen enkele waarborg en wijzen alle contractuele of kwasi-deliktuele verantwoordelijkheid af, behoudens wat in onderhavige waarborg bepaald is, uit hoofde van koopvernietigende of ander gebreken. De koper ziet er uitdrukkelijk van af eender welke eis te stellen op grond van rechtstreekse of onrechtstreekse, stoffelijk of lichamelijke schade, die uit eender welk, zichtbaar of verborgen gebrek kan voortvloeien.

ART. 7. De constructeur beslist in alle gevallen en op soevereine wijze over de toepassing van onderhavige waarborg. De eigenaar van het voertuig aanvaardt uitdrukkelijk deze beslissing en ziet af van elk verhaal tegen de constructeur.

De betwiste onderdelen worden beschouwd als achtergelaten, vijftien (15) dagen na de bekendmaking van het resultaat van het onderzoek.

ART. 8. De toepassing van de waarborg heeft niet voor gevolg een nieuwe termijn te doen lopen.

De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik evenals voor promotieacties door onze firma. Zij geven u recht op toegang en eventuele verbetering, voorzien door de wet van 30/07/2018 (Bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens). Zie informatie ALGEMENE VOORWAARDE; punt 13.